Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Szegedi Tudományegyetem
Tárgy Szolgáltatásmegrendelés
Megjelenés dátuma 2018-01-10
Lejárati dátum 2018-02-15
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_19321_2017/
Bevezető Vállalkozási szerződés flexibilis endoscopokra és endoscopos tornyokra teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás nyújtására
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem Nemzeti azonosítószám: AK07122 Postai cím: Dugonics tér 13. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6720 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Macsek Berandett Telefon: +36 62546481 E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu Fax: +36 62545073 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentháromság u. 34. Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6722 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Zsingor Marianna Telefon: +36 62546481 E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu Fax: +36 62545073 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL)   a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Szentháromság u. 34. I. em. 16. iroda Város: Szeged NUTS-kód: HU333 Postai irányítószám: 6722 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Zsingor Marianna Telefon: +36 62546481 E-mail: zsingor.marianna@gmf.u-szeged.hu Fax: +36 62545073 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu   Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik   Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal   Regionális vagy helyi hatóság   Regionális vagy helyi iroda/hivatal   Közjogi intézmény   Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv I.5) Fő tevékenység   Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás x Oktatás   Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés flexibilis endoscopokra és endoscopos tornyokra teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás nyújtására Hivatkozási szám: 40/Ny/2017/SZTE II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:50421000-2 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés az SZTE SZGYA Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika Gastorenterológiai Laboratórium használatában lévő flexibilis endoscopokra és endoscopos tornyokra teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás nyújtására 4 évreösszesen 25 db eszköz: - 6 db videokolonoszkóp - 2 db UH endoszkóp- 6 db videogasztroszkóp- 2 db fiber gasztroszkóp- 3 db videoduoendószkóp- 4 db torony- 2 db endoszkóp fertőtlenítő II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés flexibilis endoscopokra és endoscopos tornyokra teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatás nyújtására Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:50421000-2 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Gastroenterológiai Laboratórium 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Flexibilis endoscopok és endoscopos tornyok teljeskörű karbantartási és javítási szolgáltatása.A teljes körű karbantartás és javítás magába foglalja: az eszközök karbantartását, javítását és szükség esetén csereeszköz biztosítását.A részletes specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 Az Ajánlati felhívás III.1.3) M/2. pontban bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetlemény feletti többlet tapasztalata min 0 hó, max. 24 hó (előny a több) 10   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 90   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: 1.) A részletes specifikációt a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza. 2.) A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 64.§ (1) -(2) bekezdésében foglaltakra.A Kbt. 74.§ (1) b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezésére a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése az irányadó, azaz a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § szerinti a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján csatoljon olyan referencia igazolást/nyilatkozatot az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónapban) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (endoscopok karbantartási és javítási szolgáltatása) szerinti szolgáltatás teljesítéséről, a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 22.§(1) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Megfelelő a referencia nyilatkozat/igazolás akkor is, ha a szállítás a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben fejeződött be, de 6 éven belüli a kezdő időpont.Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette.M/2. Mutassa be a szakembereket (képzettség, szervizképzettség bemutatása, szerviztréningek elvégzésének igazolása, szakmai tapasztalatuk ismertetése), akiket be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján, valamint csatolja a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát.M/3. Ajánlattevő rendelkezzen az endoszkópok elektromos és mechanikus paramétereit vizsgáló célműszerrel a 321/2015. (X.30.) Korm.r.21. § (3) bek. i) pontja alapján.A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.Kbt. 65.§(7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67.§(3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A fentiekben részletezett igazolások benyújtására a felhívott gazdasági szereplőket Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően hívja fel.Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész „α” alfa mező kitöltésével. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(6),(7), (9) bek-ire, a Kbt. 65.§(11) bek-re, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 3.§(2)-(3) bek-ben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 24.§(1) bek-re. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4)-(7) bek-ben foglaltak alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, és adott esetben további ajánlattevő(k)et felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a Kr. 5.§(1) bek-nek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§(6) bek. alapján előírt alkalmassági követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik referencianyilatkozattal/igazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafele számított 6 éven belül megkezdett szállításról, a közbeszerzés tárgya szerinti (endoscopok karbantartási és javítási szolgáltatása) szolgáltatások tekintetében minimum az alábbi értékben:1 év időtartam alatt folyamatosan teljesített, min. 12 endoscop karbantartási és javítási szolgáltatására vonatkozó szolgáltatásnyújtásról szóló referenciával, mely több szerződésből is teljesíthető.M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik endoszkóp optika és/vagy edoszkópos műszerek karbantartása és javítása területén legalább 1 fő technikus szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 3 éves szerviz gyakorlattal, melyet a szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajzzal igazol, melyből megállapítható a szükséges gyakorlat.M/3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az endoszkópok elektromos és mechanikus paramétereit vizsgáló kalibrált célműszerrel (ún.: MPE teszter). III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, HUF, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1),(6) szerint, 30 napon belül.Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett, az adott berendezésre vonatkozó nettó szerződéses havidíj, mint vetítési alap, napi 1 %, legfeljebb az adott berendezésre vonatkozó nettó szerződéses havidíj 20 %. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a szervízszolgáltatás, vagy a szervízszolgáltatás elmaradása a 6 havi működési időben meghaladja összességében az 5 %-ot, úgy Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a működési időben kiesett időszakkal arányosan minden további 1 %-os időkiesés esetén a nettó szerződéses havidíj 1 %-a.Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 20%-aVevő késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ az irányadóA részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2018/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: SZTE Beszerzési Igazgatóság 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. em. 15. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (1)-(3), (4) és (6) bekezdése szerint jár el. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 1.Az A beadásának előírásai: a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően. Szakmai ajánlat -excel tábla, kitöltve, az ajánlattal együtt benyújtandó2. Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§(7) és a 66.§(2), (4) és a (6) a)-b) vonatkozásában.(A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) A Kbt.66.§(2) szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt pld-ban kell benyújtani3.Az eljárás nyelve magyar, amennyiben bármely, az A-hoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Az A-ban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47.§(2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.4. Közös ajánlat esetén a Kbt.35.§-a az irányadó.5.Az A-ok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség AT-t terheli.6.Az A-nak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentum és a Kbt. előír.7.Ajánlatkérő (AK) az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt.71.§ szakasza szerint biztosítja.8.A KD az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek. Az eljárásban való részvétel feltétele a KD letöltésének visszaigazolása, melyről szóló yilatkozat szintén a fenti elérhetőségen található. 9. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. az irányadóak.10.A Kbt. 66.§(5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.68.§(4) szerinti összes adatot.11.Irányadó idő: CET.12.A KD foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56.§ alapján.13.AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74.§(2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.14. AK az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő15. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni min. 10mFt/eset-50mFt/év összegre. AT a benyújtott ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog a szerződés megkötésekor.16. AK a Kbt. 76§.(2) c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza.17. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint végzi el. 18. A részajánlat tétel lehetőségének megvizsgálása alapján AK a részajánlat tételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a szerviz szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, azaz az egységes, biztonságos, kiszámítható ellátást, illetve a hatékony felelős gazdálkodás érvényesülését a szolgáltatás egyben történő kezelése biztosítja.19. AT-nek az ajánlathoz csatolni kell gyártói nyilatkozatot arról, hogy a gyártó a javítási technológiát AT nyertessége esetén biztosítja számára.20. AK az értékelés során 0-10 pontoz, s az egyenes arányosítás, valamint a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a KD-ban részletezettek szerint.21. AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelményeket és az igazolási módot a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.22. IV.2.6) pontban feltüntetett időtartam: 2 hónap = 60 naptári nap.23. AK kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes AT számára (Kbt.35.(8)).24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ra.25. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) pontját.26. FAKSZ: dr. Molnár Mirtill, lajstromszám: 00477 VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. §-a irányadó. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-04-17

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

2018 április 15-től már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papíralapú ügyintézése.

2018-03-27

Növelné az egészségügyi közbeszerzések hatékonyságát a Közbeszerzési Hatóság

2017-ben az előző évhez képest 25 százalékkal, több mint 90 milliárd forintra nőtt az egészségügy területén lebonyolított közbeszerzési eljárások összértéke.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Április
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép