Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Tárgy Szolgáltatásmegrendelés
Megjelenés dátuma 2018-01-12
Lejárati dátum 2018-02-09
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_19457_2017/
Bevezető Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv, valamint ezeket alátámasztó mérések, vizsgálatok, elemzések készítése
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: AK02451 Postai cím: Alföldi utca 7. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1081 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina közbeszerzési főreferens Telefon: +36 14596940 E-mail: kulcsarkr@fkf.hu Fax: +36 14596846 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com:443/sourcingtool/public.html?wId=b443e96f08699470ba8f08cc6005b73a (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alföldi u. 7., II. em. 211. iroda Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1081 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: +3614596749 E-mail: hovanszkit@fkf.hu Fax: +36 14596846 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL) x a fent említett címre   a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):   Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik   Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal   Regionális vagy helyi hatóság   Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény   Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet   Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv, valamint ezeket alátámasztó mérések, vizsgálatok, elemzések készítése Hivatkozási szám: K1842 II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:90722200-6 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Tárgyi területen 30 hektáron téglagyártásra használatos agyag került kitermelésre külszíni fejtéssel. A visszamaradt bányagödörben az 1950-es évek közepétől több ütemben került lerakásra a bányászat során keletkező meddőanyag, építési-bontási-, kommunális- és ipari hulladék. A tárgyi területen az elvégzendő feladat szolgáltatási szerződés alapján beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elkészítéséhez szükséges korábbi mérések és a nyertes vállalkozó által végzendő mérések, vizsgálatok, elemzések összefoglalása, egységesen egy dokumentációba foglalva.A lehetséges beavatkozási módok, alkalmazható műszaki megoldások kiválasztásához változatelemzés készítése szükséges.A tervezés során vizsgált beavatkozási módokról döntés-előkészítő anyag készítése, beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv készítése szükséges a műszaki leírásban részletezettek szerint. II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv, valamint ezeket alátámasztó mérések, vizsgálatok, elemzések készítése Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:90722200-6További tárgyak:71313000-590720000-090730000-390700000-4 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Alföldi u. 7., a vizsgált terület: Budapest X. kerület belterület Hrsz.: 42137/34 és 42137/38, és a környező hatásterület II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A Budapest X. kerület belterület Hrsz.: 42137/34 és 42137/38 területen agyagbánya területén visszamaradt (30 ha) bányagödör betöltése az 1950-es évek közepétől kezdődött meg, több ütemben került lerakásra a területen a bányászat során keletkező meddőanyag, építési-bontási-, kommunális- és ipari hulladék. Jelen beszerzés célja, a szolgáltatással szembeni elvárások, feladatok: I. A korábbi állapot-felmérési, tényfeltárási és monitoring eredmények összesítése, felülvizsgálata és kiegészítése (mérések, vizsgálatok végzése),1. Hulladéktest alatti és az azt oldalirányban határoló földtani közeg vizsgálata vízzáróság, szennyeződésterjedés szempontjából; és a hulladéktestet határoló agyagréteg kiterjedésnek feltárása,2. Minőségvizsgálatok (Agyag fekü minőségvizsgálata, talajvíz/csurgalékvíz vizsgálatok, furadék (hulladék és/vagy talaj)- és felszín alatti víz minták vizsgálata),3. A kármentesítési monitoring terv részeként a meglévő monitoring létesítmények (felszín alatti víz és depóniagáz kutak) felülvizsgálata,4. Vízháztartás vizsgálat,5. Szennyeződésterjedési modell felállítása,6. Depóniagáz vizsgálat,7. A környező vízfelhasználások bemutatása,8. Szennyeződés lehatárolása, A repedezett kőzetben való szennyeződés-terjedést kifejezetten arra alkalmas szoftver segítségével kell elvégezni. (A szennyeződés vélhetően több vízadó réteget is érint.),9. Kockázatelemzés készítése,10. A jelenlegi (D) kármentesítési célállapot határértékek felülvizsgálata,II. A beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elkészítéséhez szükséges korábbi és a nyertes vállalkozó által végzett mérések, vizsgálatok, elemzések összefoglalása, egységesen egy dokumentációba foglalva (tényfeltárási záródokumentáció);III. A lehetséges beavatkozási módok, alkalmazható műszaki megoldások kiválasztásához változatelemzés készítése;IV. A tervezés során vizsgált beavatkozási módokról döntés-előkészítő anyag készítése;V. Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv készítése;a műszaki leírásban részletezettek szerint.A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes leírást, követelményrendszert, módszertant, valamint a megvalósítás időbeli tagolódását a Műszaki leírás tartalmazza. A meglévő állapotfelmérési dokumentációk, mérési adatok az ajánlatkérési felhívással egyidejűleg kerülnek rendelkezésre bocsátásra Kbt. 84.§ (1) c) pont szerint.Elkészítendő tervdokumentációk:a) A beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elkészítéséhez szükséges korábbi és a nyertes vállalkozó által végzett mérések, vizsgálatok, elemzések összefoglalása, egységesen egy dokumentációba (tényfeltárási záródokumentáció) 3 pld.+1 CD.b) A tervezés során vizsgált beavatkozási módokról döntés-előkészítő tanulmány készítése 3 pld.+1 CD.c) Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv zsűri példányok 3 pld.+1 CD.d) Végleges beavatkozási terv, 5 pld.+2 CD.e) Végleges kármentesítési monitoring terv, 5 pld.+2 CD (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 2. M2/c) pontban előírt szakember, rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. alapján SZKV 1.3 szakértő és/vagy SZKV 1.1. . szakértői jogosultsággal (igen/nem) 52 3. M2/d) szerint bevont szakember, rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend alapján SZKV 1.3 szakértő és SZKV 1.1. szakértői jogosultsággal is (igen/nem)  53 4. 1 fő okl. mérnök szakember részvétele a szakmai teljesítésben, aki szakmai tapasztalata során hulladéklerakó rekultivációjának tervezését végezte el. (db) 5   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 85   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: 5 / Maximális szám: 10 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételi felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb (közvetlenül megelőző 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 évben megkezdett) a M/1. pontban előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül az értékben legnagyobb ellenszolgáltatási értékű referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt beavatkozási terv értéke nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által elő írt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 10 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69 § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: 1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: a nettó ajánlati ár esetében: 1-10, a minőségi szempontoknál 1-102. Az ajánlatok értékelésének módszere az nettó ajánlati ár (1. értékelési részszempont) vonatkozásában a fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében pontkiosztás. A módszert részletesen a részvételi dok. tartalmaza III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 2. A kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség nyilatkozat tekintetében a részvételre jelentkezőnek - valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot kell benyújtania, ajánlatkérő a részvételre jelentkezések érvényességét kizárólag ennek és a felhívásban felsorolt egyéb iratok alapján ellenőrzi. A felhívás III.1.1-1.3) pontja szerinti dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása a részvételi jelentkezés során nem kötelező, de nem is tilos. 3. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével a részvételre jelentkező igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. 4. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell /Kbt. 67. § (4)/, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8-16.§-ai alapján jár el. Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:A területi , a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény szerinti mérnöki kamarai névjegyzékében szereplés az M2) alkalmassági követelményben meghatározott szakértőként, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság. Kérjük erre vonatkozóan az ESPD alfa szakasz kitöltését! Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. Az ESPD-ben szereplő nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Adózott eredmény / Mérleg szerinti eredmény: A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján (amennyiben nyilvánosan elérhető adatbázisból megismerhető, abban az esetben külön csatolása nem szükséges) a gazdasági szereplő adózott eredménye/mérleg szerinti eredménye (A részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja alapján igazolja). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben a részvételre jelentkező az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tényfeltárási záródokumentáció és/vagy beavatkozási- és kármentesítési monitoring terv készítése) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A P1) pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös részvételi jelentkezés esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös részvételre jelentkezők egyike megfelel. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye/mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tényfeltárási záródokumentáció és/vagy beavatkozási- és kármentesítési monitoring terv készítése) származó nettó árbevétele nem éri el a 30 000 000,- nettó Ft-ot.A részvételre jelentkezőnek az ESPD-ben kell nyilatkoznia arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a részvételre jelentkező az ESPD alfa szakaszának kitöltésével nyilatkozik arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A kiválasztási kritériumok teljesítésének (adott esetben szükséges további) igazolásait Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. figyelemmel kérheti a részvételre jelentkezőktől. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1): Referencia: A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti teljesítésekről szóló (tényfeltárási záródokumentáció és/vagy beavatkozási- és kármentesítési monitoring terv) referenciáinak ismertetése, amelyből megállapítható, hogy a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatásmegrendelés tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), és az hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (3) a) pont, ill. 22. § (1)-(2) bek.] A szolgáltatás(ok)nak a vizsgált hat éves időszak alatt befejezettnek, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven belül megkezdettnek kell lennie.M2): Szakemberek: A részvételi felhívás M2) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, képzettségét, akik az szolgáltatásmegrendelésért felelősek. A szükséges végzettség/ képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható. A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkező későbbi nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (3) f)]Amennyiben a felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván a minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.Az M1-2) pontokban foglalt követelményeknek, közös részvételi jelentkezés esetén, Kbt.65.§(6)közös RJ-knek együttesen kell megfelelniük. A részvételre jelentkezőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)Alkalmatlan RJ,ha nem rendelkezik RF feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72hónapban) szerződésszerűen teljesített,RF feladásától visszafelé számított 6 éves időszakban befejezett,de legfeljebb RF feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett ref-ával mely összesen legalább 10 ha tervezési területre vonatkozik alábbi tárgyakban:a) Tényfeltárási záródokumentáció és/vagy beavatkozási-és kármentesítési monitoring terv készítésére vonatkozó referenciával,ahol (B) szennyezettségi határértéket meghaladó terület nagysága minimum 10 ha(ezen tervek elkészítése vonatkozhat ugyanazon,minimum 10 ha területre,vagy külön feladatonként más-más 10 ha területeket is)ésb) Tényfeltárási záródokumentáció készítésére vonatkozó referenciával,ahol több (minimum kettő) vízadó réteg is érintett volt szennyezéssel.Referencia a) szerinti tényfeltárással együttesen is teljesíthető ésc) Legalább kettő,repedezett kőzetben,kifejezetten arra alkalmas szoftver segítségével végzett hidrodinamikai szennyeződésterjedési modell készítése tárgyú referenciával.2 referencia közül egyik a) vagy b) szerinti tényfeltárással együttesen is teljesíthető.Ha alk.feltételt igazolni kívánó teljesítést közös AT-ként végezte,AK 321/2015.(X.30.)Kr. 22.§(5)rendelkezésének figyelembe vételével,alkalmazásával jár el. M2)Alkalmatlan RJ,ha nem mutat be alábbi köv-eknek megfelelő,teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket (SZE):-szükséges képzettség/végzettség,gyakorlati idő feltüntetése.Több SZE előírása esetén:Ugyanazon SZE bemutatható M2/a és M2/b alk.köv. teljesítéseként,amennyiben valamennyi alk.minimumfeltételnek megfelel.Egyéb esetben átfedés nem lehetséges.Alkalmatlan RJ (közös rv. jelentkezés esetén bármelyik RJ),ha nem rendelkezik következő SZE-ekkel:a) 1 fő okleveles geológus vagy okleveles geológus mérnök vagy okleveles geofizikus SZE részvétele a szakmai teljesítésbenSzakmai gyakorlata: legalább 8 év szakmai gyakorlat környezeti kármentesítéssel összefüggő feladatok ellátásában.b) 1 fő felsőfokú végzettségű SZE részvétele a szakmai teljesítésbenSzakmai gyakorlat: legalább két projektben végzett repedezett kőzetekben hidrodinamikai és szennyeződés transzport modellezéstc) 1 fő felsőfokú végzettségű SZE részvétele a szakmai teljesítésbenSzakmai gyakorlat: legalább 3 éves szakmai gyakorlat hulladéklerakók kármentesítésével összefüggő feladatok ellátásában,ezen belül kockázatelemzést végezett legalább két projektben.d) 1 fő okleveles környezetmérnök SZE részvétele a szakmai teljesítésbenSzakmai gyakorlat: rendelkezik legalább 6 év szakmai gyakorlattal víz-és földtani közeg védelem területén végzett feladatokban,továbbá legalább 6 év szakmai gyakorlat hulladékgazdálkodási területén végzett feladatokban.Amennyiben SZE szakmai gyakorlata során víz- és földtani közeg védelem területen és hulladékgazdálkodási területén végzett feladatokban is rész vett ugyanazon projektben,úgy ezen gyakorlat mindkét szakmai gyakorlati időtartamába beleszámít,és a 6 éves szakmai tapasztalatok átfedésben is igazolhatóak.Előírttal egyenértékű szakmai végzettséget is elfogad AK,egyenértékűséget RJ-nek kell igazolnia. Nem Mo-on letelepedett RJ rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti,kamarai tagsággal.AK alk.köv-eknek való megfelelést Kbt.65.§(6)-ben előírtak figyelembevételével bírálja. Kbt.65.§(7)1. mondata szerinti esetben Kbt.65.§(7),(9)és(11)előírásait be kell tartani,aszerinti nyilatkozatokat,dokumentumokat be kell nyújtani. Ha előírt alk.köv-nek RJ más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,a rv.jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike részéről külön-külön] Kbt.67.§(1)szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött és aláírt formában.RJ ESPD alfában nyilatkozik megfelelésről, igazolást AK 69.§(4)kéri III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (3) bek. szerint a kármentesítés során szakértői és tervezési feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi Törvény 92. §-a szerinti - az adott szakterület, illetve résszakterületnek megfelelő - szakértőt vagy tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert kell igénybe venni.A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92. § szerinti szakértő igénybevétele előírt.297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Fizetési feltételekre Kbt.135. §(1),(5)-(6),Ptk. 6:130.§(1)-(2). Nyertes AT összesen 2db számla benyújtására jogosult. AK előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:• Kötbérek:Ptk. 6:186.§(1)szerint. • Késedelmi kötbér • Meghiúsulási kötbérA szerződéstervezet rendelkezik Kbt.136.§(1) feltételeiről és a részletes teljesítési és fizetési feltételekről. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával vállalja ezen kötelezettséget és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően felel a fenti kötelezettségei be nem tartása esetére. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.A kifizetés mellett az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme is a magyar forint HUF III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája   Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás: x Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: 2018/03/12 (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 1.Közbeszerzési dokumentumok (KD) letöltéséhez regisztrálni kell. 2.A részvételi jelentkezés benyújtásával kapcsolatos előírásokat a KD tartalmazza.3.A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti aláírt példányban kell tartalmazni a részvételi jelentkezésnek.4.Kbt. 44. § (1) alapján üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.5.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra. 6.A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) (RJ) a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan, nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani.7.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján RJ-nek nyilatkoznia kell arról, hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában, vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges. 8.Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.9.A jelentkezéshez csatolnia kell: -felolvasólapot a Kbt. 68 § (5) szerinti információkkal; -RJ-nek ESPD II. D. szakaszában nyilatkoznia kell Kbt. 66.§ (6) a) -b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. -arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.§ (4) bekezdés). -nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell az ESPD-ben. 10.A RJ-nek csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumokat aláíró személyek aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját KD szerint.11.Az ajánlatkérő (AK) az ajánlattételt 450.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melyet a Kbt. 54.§ (2) szerint kell rendelkezésre bocsátani.12.KD-ban és műszaki leírásban meghatározott dologra, szabványra történő hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy AK elfogadja az azzal egyenértékű megajánlásokat.13.AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell szakmai felelősségbiztosítással, mely legalább évi 30M Ft nagyságú, és káreseményenként 10 M Ft értékű.14.Közös ajánlattételre a Kbt. 35. § és KD előírásait kell alkalmazni. 15.IV.2.6) pontban 1 hónap időtartam 30 naptári nap időtartamot jelent.16.RJ-nek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, Kr.13.§ szerinti iratokat csatolni kell.17.A részvételi jelentkezés és az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az RJ-t terheli.18.FAKSZ:Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (lsz:00664)19.AK a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § alapján biztosítja. A kiegészítő tájékoztatást a +36 14596846 faxszámon és hovanszkit@fkf.hu email címre kell megküldeni. Fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail esetében az e-mail megküldése elegendő.20.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.21.Részvételi jelentkezések benyújtása munkanapokon 8.00-15.00, pénteken 8.00-12.30 óra között, jelentkezési határidő napján 8.00-10.30 óra között. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.22. Részvételi jelentkezés felbontásának feltételei:Helye: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. I. em. tárgyalóIdeje: 2018.02.09 10:30 VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5 Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.További információk: 1. AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A beavatkozási terv részét képezi, hogy javaslatot tesz a tervező a legoptimálisabb (költség - haszon/hatékonyság) kármentesítési megoldásra. Erre a kiválasztott kármentesítési megoldásra kell kidolgozni a kármentesítési monitoring tervet, emiatt a feladatok nem választhatóak szét.2. II.2.5. szerinti szakemberek kamarai tagsága tagságot igazoló dokumentummal, vagy a kamarai tagság elektronikus elérési útvonalának megadásával igazolható. 4. értékékelési részszempont kapcsán a megajánlott szakember szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a releváns szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható. A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkező későbbi nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. A 4. értékékelési részszempont kapcsán a legkedvezőbb mértéke 2 db hulladéklerakó rekultiváció. 3. Részvételi jelentkezésnek 1081 Budapest,Alföldi u.7.II./211.irodába kell beérkezni határidőig. A részvételi jelentkezést ajánlatkérő kizárólag abban az esetben tekinti határidőben benyújtottnak, amennyiben kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben az ajánlattételi határidőig megtörtént. RJ-k számoljanak az épületbe történő beléptetés időigényével. Inf. a jogosultakról és a bontási eljárásról:A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.4. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 450 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt.54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF:10102093-05086900-05000005 számú számlájára (IBAN:HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1842 Beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv, valamint ezeket alátámasztó mérések, vizsgálatok, elemzések készítése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia.A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/ átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja,- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben,ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállaltgaranciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét,címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5 Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-04-17

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

2018 április 15-től már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papíralapú ügyintézése.

2018-03-27

Növelné az egészségügyi közbeszerzések hatékonyságát a Közbeszerzési Hatóság

2017-ben az előző évhez képest 25 százalékkal, több mint 90 milliárd forintra nőtt az egészségügy területén lebonyolított közbeszerzési eljárások összértéke.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Április
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép