Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tárgy Szolgáltatásmegrendelés
Megjelenés dátuma 2018-02-13
Lejárati dátum 2018-03-19
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_405/megtekint/portal_1620_2018/
Bevezető MB O530 Citaro típusú autóbuszok külső és belső karosszéria-, valamint egyéb elemeinek karbantartása
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások 2014/25/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosítószám: AK01331 Postai cím: Akácfa utca 15. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1072 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna főosztályvezető Telefon: +36 14616578 E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu Fax: +36 13226438 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Kft. Nemzeti azonosítószám: AK23538 Postai cím: Andrássy út 12. II. emelet 12. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1061 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Kozák Zsuzsanna Telefon: +36 19206312 E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu Fax: +36 19206398 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fovkozbesz.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL)   a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Kft. Nemzeti azonosítószám: AK23538 Postai cím: Andrássy út 12. II. emelet 12. Város: Budapest NUTS-kód: HU11 Postai irányítószám: 1061 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Kozák Zsuzsanna Telefon: +36 19206312 E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu Fax: +36 19206398 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fovkozbesz.hu   Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.6) Fő tevékenység   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása   Villamos energia   Földgáz és kőolaj kitermelése   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése   Víz   Postai szolgáltatások   Vasúti szolgáltatások x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások   Kikötői tevékenységek   Repülőtéri tevékenységek   Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: MB O530 Citaro típusú autóbuszok külső és belső karosszéria-, valamint egyéb elemeinek karbantartása Hivatkozási szám: FKLM/213/2017 II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:50113000-0 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási keretszerződés az „MB O530 Citaro típusú autóbuszok külső és belső karosszéria-, valamint egyéb elemeinek karbantartása” tárgyban II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: MB O530 Citaro típusú autóbuszok külső és belső karosszéria-, valamint egyéb elemeinek karbantartása Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:50113000-0 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A járművek átvétele a BKV telephelyén történik. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 32 db/36 hónap MB O530 Citaro autóbusz (M3 kategóriájú haszongépjármű) karbantartása. Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a kalkulált szerződéses keretösszegre köt szerződést 36 hónapos szerződéses időtartamra.Az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő ajánlati ártáblázat szerint az ajánlattételi szakaszban egy darab járműre vonatkozó egységárakat kell megadni. A keretösszeg úgy kerül kiszámításra, hogy 32 db járművel felszorzásra kerül az egységárak alapján egy járműre vonatkozó összár.A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. ( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e ) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 Vállalási határidő (munkanap - legalább 10, legfeljebb 30 munkanap)  102 Vállalt jótállási idő (hónap - legalább 12, legfeljebb 24 hónap)  10   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 80   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a Vállalkozó nem emel kifogást, a Keretszerződés időbeli hatálya a Keretösszegnek megfelelő összértékű Megrendelés kiadásáig meghosszabbításra kerül. A Keretszerződés időbeli hatálya továbbá a Felek közös megegyezésével meghosszabbítható a keretösszeg opcionális résszel növelt összegének eléréséig. II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50 vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni. II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: A II.2.4.) pontban megadott tervezett 3 éves mennyiség alapján kalkulált szerződéses keretösszeg maximum 25 %-áig (opcionális rész) a II.2.4. pontban felsorolt MB O530 Citaro típusú autóbuszok külső és belső karosszéria-, valamint egyéb elemeinek karbantartása megrendelhető a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az opció tekintetében bármilyen mennyiségre. A opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt. A opciós joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani. II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 1-10Értékelés módszere:- 1-2. részszempont esetén: pontozásos- Ajánlati összár (áfa nélkül): fordított arányosításMódszerek ismertetése: Ld. közbeszerzési útmutató. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozák Zsuzsanna, 00884 (Helyettes: Sallai Zoltán, 00888) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.A megkövetelt igazolási mód: Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Kr. 1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.R. jelentkezőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben előírtak hatálya alá.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy részvételre jelentkezőnek az ESPD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015.(X.30.) Kr. 7.§ (2) bek szerint kell eljárnia.l.A Kbt. 65.§ (7) bek. esetén csatolandó a kapac. rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.Közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Gazdasági szereplő a Kbt. 64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.A r. jelentkezésben nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint:- a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Kr. III. Fejezet 8.§-ban meghatározottak, - a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Kr. III. Fejezet 10.§-ában meghatározottak szerint.2.Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján előírja a gazdasági szereplőknek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt járműfenntartói tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés követelményét.RJ-nek -a Kbt. 65.§ (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ESPD-be foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági min. követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. A nyilvántartás vonatkozásában a Mo.-n letelepedett gazdasági szereplőknek és a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplőknek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre von. a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság v. engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek -a részvételi jelentkezésben benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:P1. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított -teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezőnek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 122.000.000 HUF-ot. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén az alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év, hó, nap) - a szerződést kötő másik fél neve,- a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.- szolgáltatás mennyisége (db szám), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.- a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím)A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.A referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás feladását közvetlenül megelőző 72 hónapban (6 év) befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3a) b) pontja alapján a 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kr. 21/A.§)M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11), 140. § (9) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább összesen 10 db M3 kategóriájú haszongépjármű (autóbusz) karosszéria elemeinek karbantartására és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. M2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben nem rendelkezik a szervezetnél működő, a beszerzés tárgyára vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított, érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található - a tárgyalások alapját képező - szerződéstervezetnek megfelelően. Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállás vállalása értékelési szempont a felhívásban és az útmutatóban részletezettek szerint.A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint megrendelésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla ellenében 30 napon belül banki átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti.A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése az irányadó.Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza. III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Tárgyalásos eljárás jogcíme: 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája   Nyílt eljárás   Meghívásos eljárás x Felhívással induló tárgyalásos eljárás   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 1.A Közbesz.Dok-t jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagya jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A Közbesz.Dok. elérése és a Visszaig lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A Visszaigazoló lapot R.jelentkezőnek a részvételi határidő lejártáig el kell küldenie vagy azt legkésőbb a jelentkezés részeként be kell nyújtania. Amennyiben GSZ a Visszaig. adatlapot nem küldi meg AK részére,illetve érdeklődését más formában nem jelzi, úgy AK gazd. szereplőt nem tudja értesíteni a kieg.tájékoztatások és közbeszerzési dok. változásairól, így azok nyomon követése a honlapon, GSZ felelőssége.2.AK a kieg. táj.-t a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazd. szereplőket, akik a Visszaig.lapot visszaküldték, erről e-mailben tájékoztatja. 3.R. jelentkezőnek a r. jelentkezésben csatolnia kell:-Kbt.66.§(4) bek. -Kbt.65.§(7) bek. -Kbt.66.§(5) bek szerint a Kbt.68.§(5)bek. szerinti tartalommal-Kbt.66.§(6) bek. -Kbt.67.§(4) bek -ESPD-aláírási jogosultság igazolása4.Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, ill szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015.(X.30.)K.r.30.§(4)].5.A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további követelményeket a Közbesz. dok-ok tartalmazzák.6.A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87.§(4) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.7.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.8.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 9.A Kbt.47.§(2)bek. alapján az eredeti jelentkezési példányban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Minden más irat, dok. egyszerű másolati példányban csatolható.10.A részvételi jelentkezések felbontásán csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt.68.§(1),(4) és(5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Részvételi jelentkezések felbontása: 2018.03.19. 10:00 óra. Bontás helyszíne: 1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.11.Vállalási határidő: Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében a Kbt. 77.§(1) bek alapján 30 munkanapban határozza meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben AT 30 munkanapnál több munkanapot jelöl meg, ajánlata érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a 10 munkanapos és az alatti megajánlásokat egyaránt 10 munkanapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és egységesen 10 pontot kapnak.12.Vállalt jótállási idő: Ajánlatkérő a 2. részszempont tekintetében a Kbt. 77.§(1)bek alapján 12 hónapban határozza meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben AT 12 hónapnál kevesebb hónapot jelöl meg, ajánlata érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő a 24 hónapos és az afeletti megajánlásokat egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és egységesen 10 pontot kapnak.13.Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy alkalmazza a Kbt.87.§(6) bek.-et. 14.RJ-nek a Kbt-ben, a felhívásban és az egyéb közbesz. dok,-ban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell jelentkezését elkészítenie,1 eredeti papír alapú példányban és 2 db elektronikus másolati példányban. A R. jelentkezések benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési útmutatóban foglaltak az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ -a szerint.A felhívás VI.3) pontjához:15.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-05-18

Közbeszerzési Nívódíj - 2018

A Közbeszerzési Hatóság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával nyilvános pályázatot hirdet a Közbeszerzési Nívódíj - 2018 elnyerésére.

2018-05-17

Együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatóság és a Szlovák Közbeszerzési Hivatal

2018. május 17-én a Szlovák Közbeszerzési Hivatal elnöke, Miroslav Hlivák vezetésével a Szlovák Közbeszerzési Hivatal munkatársai, Janka Zvončeková szóvivő és Tomáš Lepieš főosztályvezető látogatást tettek a Közbeszerzési Hatóságnál.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Május
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép